Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Dokumentumok

 

        A Bagodi Fekete István Általános Iskola Házirendje
1
TANULÓI HÁZIREND 
Az iskolai élet normatív szabályai
1. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a házirendben foglaltakat és a szervezeti és működési szabályzatból rá vonatkozó szabályokat.
2. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,
- A foglalkozásokon való részvétellel kapcsolatos követelmények: tiszta, ápolt, kulturált külső, a helyhez és alkalomhoz illő ruházat, a tanuló viselkedésével és öltözködésével is adja meg a tiszteletet tanítóinak, tanárainak és társainak Az ékszer viselése a jó ízlés határain belül a tanuló magánügye, de azt testnevelés órán köteles levenni. Az iskola az elveszett ékszerekért felelősséget nem vállal.
3. Óvja és tartsa tisztán környezetét és az általa használt eszközöket!
4. Óvd az iskola felszereléseit, vigyázz a tantermek, tornaterem, folyosó, udvar rendjére, tisztaságára! .
5. Kerüld a hangoskodást, durvaságot, ne használj trágár szavakat!
6. Köszönj a napszaknak megfelelően!
7. Társaid holmijához engedély nélkül ne nyúlj!
8. Kerékpárral (12 év fölött) csak szüleid írásos engedélyével és osztályfőnököd beleegyezésével járhatsz iskolába.
9. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell.
10. Az iskola egész területén, valamint az iskola által szervezett rendezvényeken (táborozás, kirándulás stb.) tilos dohányozni, szeszesitalt és drogokat fogyasztani, valamint az intézménybe ezeket behozni.
11. A tanuló kötelessége, hogy közreműködjön az iskola és saját környezetének, valamint az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában.
12. Az iskolába érkezéstől a tanórák befejeztéig a tanuló csak tanári engedéllyel hagyhatja el az iskolát, engedélyt az osztályfőnök, az ügyeletes nevelő vagy az iskolavezetés adhat.
13. Minden tanuló kötelessége az iskolai munkában legjobb tudását nyújtani, minden foglalkozásra magával hozni a szükséges felszerelést, valamint tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét.
14. Köteles érdemjegyeit a 4. évfolyamtól az tájékoztató füzetbe beírni, tanáraival azt aláíratni, majd a szüleinek bemutatni.
15. A tanuló a kötelező és az önként vállalt feladatok a meghatározott határidőn belüli végrehajtásáért felelősséggel tartozik.
16. Az iskolai munkához nem szükséges felszereléseket az iskolába behozni tilos!
17. Tanórai foglalkozásokon csak a tanár által engedélyezett eszközök használhatók.
18. A nevelési-oktatási folyamat zavartalanságának biztosítása, valamint tanulóink, dolgozóink emberi méltóságának megóvása érdekében a tanulók az iskola területén semmilyen formában nem használhatják mobiltelefonjukat. Ha bármilyen probléma adódik, melyet a szülővel szeretne a tanuló megbeszélni, egyeztetni, vagy az osztályfőnök, vagy az ügyeletes pedagógus felveszi a telefonkapcsolatot a szülővel, és segít megoldani a problémát. A szabályt megszegő tanulóktól elkérjük a telefont és a szülőnek adjuk át személyesen.
19. A tanórák sajátosságainak megfelelően és az intézmény használatával összefüggően a tanulóknak biztonságuk és testi épségük megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat be kell tartaniuk; (tantermek, udvar, tornaterem, ebédlő, mellékhelyiségek rendeltetésszerű használata)
20. A testnevelési órákon, sportfoglalkozásokon, kémia, fizika, informatika, technika órákon a testi épség megőrzésével kapcsolatos speciális szabályokat be kell tartani, a tanulók az iskolában, tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak.
21. Az intézmény helyiségeinek (tantermek, tornaterem, szertárak) és berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendjét az ott tanító pedagógusok által a foglalkozásokra bevihető dolgok korlátozásával az illető szaktanár határozza meg. Környezetünkért valamennyien felelősek vagyunk, a környezetünkben tapasztalt bármilyen rongálás ellen közösen kell fellépnünk. Az esetleges károkért az azt okozó a felelős, gondatlan vagy szándékos károkozás esetén – jogszabályokban előírt módon és mértékben – helyreállításra, anyagi kártérítésre kötelezhető.
22. Baleset, vagy veszélyeztető állapot esetén a tanuló azt köteles haladéktalanul jelenteni a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy az iskola más alkalmazottjának.
23. Tartsa tiszteletben az iskola pedagógusai, alkalmazottai és tanulói emberi méltóságát. Ne sértse magatartásával tanárai tanításhoz és diáktársai tanuláshoz való jogát.

Az iskolai rendezvények, ünnepek rendje, normatív szabályai
o A tájékoztató füzetben előre feltüntetett időpontokban, az iskolai ünnepélyeken a tanulók ünnepi öltözetben kötelesek megjelenni. A tanulók ünnepi öltözéke: a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz, a fiúknak sötét nadrág és fehér ing.
o Az iskolai ünnepélyeken a tanulóifjúság minden tagjának kötelező a megjelenés.
o Az ünnepélyeken és rendezvényeken mindenki részéről elvárt magatartás a kulturált viselkedés!
A tanítási nap általános rendje
a. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig a diákok számára, reggel 7 órától este 16.30-ig vehető igénybe.
b. A tanulók az iskolát az érkezéstől a tanítás befejezéséig, beleértve a délutáni foglalkozásokat is, csak a szülő írásbeli kérésére az igazgató, vagy az osztályfőnök jóváhagyásával hagyhatják el.
A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje:

1)      A csengetési rend:

 

0.

óra

7.10 -

7.55 

1.

óra

7.55 -

8.40

2.

óra

8.55 -

9.40

3.

óra

9.50 -

10.35

4.

óra

10.45 -

11.30

5.

óra

11.50 -

12.35

6.

óra

12.40 -

13.25

7.

óra

13.30 -

14.15

8.

óra

14.20 -

15.05

9.

óra

15.10 -

15.55

10.

óra

15.55 -

16.30

A tanítási órák befejezését követően:
a) az utolsó tanítási óra után, illetve a tanulószobai foglalkozások végén a tanulók a padból és környékéről összeszedik a szemetet, felteszik a székeket, becsukják az ablakokat. Rendet tesznek a teremben és a folyosón, a ruhatároló és a cipőtároló környékén. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany, fűtés idején nyitva ablak.
b) A foglalkozások végeztével a tanulók kötelesek elhagyni az intézményt.
A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok
Az iskola a Diákönkormányzat részére térítésmentesen helyszínt biztosít.
E helyszínek használatánál a Diákönkormányzat tagjaira és a velük együtt foglalkozókra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az iskola bármely tanulójára, dolgozójára.
A Diákönkormányzat és a Diákközgyűlés
1. A tanulók érdekeik képviseletére Diákönkormányzatot (DÖK) hoznak létre.
2. A DÖK – Diákönkormányzat – saját Működési Szabályzat szerint működik, és az abban foglaltak szerint gyakorolja a jogszabályban előírt jogosítványait.
A hetes kötelességei
3. A hetesek kiválasztása névsor szerint történik.
4. Gondoskodnak a tantermek rendjéről, a táblák tisztaságáról, megfelelő mennyiségű krétáról.
5. Ügyelnek arra, hogy a tanulók a termet rendben, tisztán hagyják el.
6. Jelentik az igazgatónak vagy helyettesének, ha becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg az órát tartó tanár, hitoktató.
7. Számon tartják és jelentik a hiányzókat.
Tanulók viselkedése iskolán kívül
1. Tartsd meg a kulturált viselkedés szabályait!
2. A KRESZ szabályainak megfelelően közlekedj!
3. Az utazó tanulók járművükön igyekezzenek a kisebbekre vigyázni és az időseknek a helyet átadni!
4. Védd és szépítsd lakókörnyezeted, az iskola környezetét!
Az informatika terem használatának rendje
 Az informatika teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
 A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével lehet!
 A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különösen ügyelj a rendre és a tisztaságra!
 Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést a terembe ne vigyél be!
 A teremben enni, inni nem szabad!
 A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
 Bármikor hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kísérletezz!
 Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!
 A teremben található eszközökre vigyázz!
 A hatékony munkához rendre, fegyelemre, odafigyelésre van szükség!
A tornaterem használatának rendje

 A tornateremben csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akiknek foglalkozásuk van.
 Felügyelet nélkül a tornateremben tartózkodni tilos!
 Az eszközöket rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
 Csak tiszta tornacipőben, edzőcipőben lehet a küzdőtérbe lépni.
 A küzdőtérben étkezni tilos!
 Az eszközöket használat után a helyükre kell visszatenni.
 Az értékekre (a gyerek kérésére) a foglalkozás végéig a testnevelő vigyáz.


Szülők jogai és kötelességei
1. A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.
2. A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményt válasszanak, továbbá az, hogy - törvényben foglaltak szerint nem állami, illetve nem helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak alapításában részt vegyenek.
3. A szülő joga igényelni, hogy az óvoda a nevelési programjában és tevékenységében, az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, továbbá, hogy az állami, illetve önkormányzati nevelési-oktatási intézményben a hit- és vallásoktatást lehetővé tegyék.
4. A szülő 1-3 pontban meghatározott jogai nem korlátozhatják gyermeke gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogát, melynek gyakorlását a gyermek érettségének megfelelően a szülő irányíthatja. Attól az évtől kezdve, amelyben a gyermek tizennegyedik életévét eléri ha nem cselekvőképtelen - , a szülő az iskolaválasztás jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.
5. A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy gyermeke különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait, ha a településen nem működik olyan iskola, amelyik a tankötelezettség végéig biztosítja az iskolai nevelést és oktatást. A sajátos nevelési igényű gyermek lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérheti ahhoz, hogy gyermeke óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez-oktatásához szükséges feltételeket a településen megteremtsék.
6. A szülő joga különösen, hogy
6.1. megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
6.2. gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
6.3. a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen
foglalkozás megszervezését kezdeményezze,
6.4. a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
6.5. kezdeményezze az óvodaszék, iskolaszék létrehozását és részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy,
6.6. kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és közreműködjön annak tevékenységében,
6.7. személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában.
7. A szülő kötelessége különösen, hogy
7.1. gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
7.2. figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget,
7.3. rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
7.4. megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, mások jogait nem sértve.
7.5. tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.